Kamu Görevlilerinin Dernek Kurma Özgürlüğü

Businesspeople walking in a line

“Söz ve cemiyetleşme serbestliği, devamlı ilerlemenin elzem şartıdır.” İlerlemenin, demokrasinin ve batılılaşmanın temel koşullarından biri örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır.

R. Bülent Tarhan 

“Dernek kurma özgürlüğü, tarihimizde ilk kez 1908 Meşrutiyet Anayasası’nda yer almıştır. Bu Anayasa’nın anılan özgürlüğe ilişkin 120.i maddesi: “…Osmanlılar hakkı içtimaa maliktir. Devleti Osmaniye’nin tamamiyet-i mülkiyesini ihlal (…) meşrutiyet ve hükümeti tağyir ve Kanuni Esasi ahkamı hilafında hareket (…) edeb-i umumiyeye mugayir cemiyetler teşkili memnudur” biçimindedir.” (devamı Güncel Hukuk’ta)

Güncel Hukuk, Ekim 2015